Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

ACADEMISCHE ZITTING IN STADHUIS BRUGGE

Deze pagina heeft nog geen inhoud. Binnenkort wordt ze bewerkt.

Toespraak voorzitter NSB Dudzele Martin Van Acker:

Beste Burgemeester, schepenen en raadsleden van Stad Brugge hier aanwezig, Nationaal voorzitter NSB Mr De Turck, Ereconsul van Canada voor Vlaanderen Mr Agneeessens.

Beste genodigden en sympathisanten.

Ter gelegenheid van het 100 jarig jubileum van NSB Dudzele zijn wij als bestuur uitermate verheugd met uw talrijke aanwezigheid hier, in deze mooie Gotische zaal de raadszaal van het Stadhuis van Brugge die eeuwen geschiedenis ademt

Op een speciale dag als deze wil ik in de eerste plaats ons volledig bestuur bedanken voor hun inzet voor onze vereniging en dan noem ik graag  Ceuterick Marc, Costenoble Robert, De Vuyst Paul, Fevery Thierry, Snauwaert Erik, Vanzandweghe Willy en Verlinden Dirk

 

Ook Stad Brugge zijn wij erg dankbaar voor de jaarlijkse faciliteiten en steun die wij verkrijgen via dienst protocol en andere diensten van de Stad Brugge tijdens onze activiteiten en zeker ook vandaag om deze locatie ter beschikking te stellen voor deze academische zitting.

Het feest comité Dudzele en u allen hier tegenwoordig, jullie zijn de steunpalen van onze vereniging, u allen zorgen ervoor dat  NSB Dudzele de nodige uitstraling te kan geven die wij nastreven tijdens onze evenementen

De rode draad van onze vereniging is het herdenken van onze gesneuvelde dorpsgenoten die voor onze vrede hun leven hebben opgeofferd meestal in gruwelijke omstandigheden.

 

Daarbij houden wij ook een eerbetoon aan de manschappen van de Canadese Manitoba Dragoons die ons dorp op 12 september 1944 bevrijd hebben van de bezetter en waarvan er later ook nog talrijke jonge mannen gesneuveld zijn bij de slag van het molentje in Moerkerke

Daarom is het onze plicht de jeugd er blijvend aan te herinneren dat vrede een kostbaar begrip is, wie zijn verleden niet kent kan ook de nodige lessen niet trekken uit de talrijke misstappen die hebben plaatsgevonden, die tot talrijke conflicten en uiteindelijk tot 2 wereldoorlogen hebben geleid.

Het benaderen van de doelstellingen van  NSB Dudzele zijn tijdens 100 jaar mee geëvalueerd met de tijdsgeest.  

Laat ons hopen dat het blijven herinneren aan deze gruwelijke perioden in onze geschiedenis er toe zal bijdragen ten allen tijde te streven naar vrede nu en in de toekomst. Eendracht is een van de hoekstenen voor een duurzame vrede.

Leve Belgie,  leve Vlaanderen,  leve Brugge, leve Dudzele, en lang leve de vrede

Toespraak Paul De Vuyst

Dit jaar vieren we aldus 100 jaar bestaan van NSB Dudzele en het 100 jarig bestaan van onze unieke herdenkingskapel. De herdenkingskapel en de vereniging NSB Dudzele zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Op 30 juli 1919 nam de Dudzeelse gemeenteraad het besluit om een gedenkkapel te bouwen op de rand van het kerkhof te Dudzele, aan de Westkapelse Steenweg. De keuze voor de plaatsing van een gedenk- of herdenkingskapel was een tot zesmaal duurdere keuze dan het hebben van een standbeeld of herdenkingsplaat. De gedenkkapel verving tevens de reeds geplaatste vredes- of vrijheidsboom. Pas in 1920 liet de regering toe dat men een gesneuvelde naar de eigen gemeente kon laten overbrengen, met andere woorden gesneuvelden konden ontgraven worden en naar eigen dorp of streek overgebracht worden voor wie dit kon of wou betalen. In Dudzele is dit niet gebeurd; elke Dudzeelse gesneuvelde, met een gekende begraafplaats, is ter plaatse aan het front op verre militaire begraafplaatsen gebleven. Dit betekende dat onze gedenkkapel een plaatsvervangend graf zou worden voor alle gesneuvelde dorpelingen, inclusief de vermisten. Dit laatste is een zeer belangrijk element omdat er voor Belgische soldaten geen “Menenpoort” met namen van vermisten bestaat. Dat er veel erkenning was, mag blijken uit onderstaand: “De gemeenteraad is eenparig van gevoelen dat de dankbaarheid van vanwegens de overheid en medeburgers nooit te groot zal kunnen zijn om ten minste eenige dankbetuiging te geven aan de oudstrijders die hun leven veil hadden voor de bevrijding van het geliefde België en aan de gesneuvelden die hun leven hebben geslachtofferd en het vaderland hebben vrijgekocht met hun eigen bloed.” Een bouwopdracht werd toegekend voor de bouw van een kapel en een “Feestcomiteit der Soldatenfeesten” werd opgericht. De herdenkingskapel werd ingewijd op 6 juni 1920. Onder andere een enorme strooienpop, die de Duitse keizer symboliseerde, werd verbrand. De keuze voor een kapel was een opmerkelijke en gewaagde keuze. Het feit dat wij een kapel hebben als herdenkingsplaats is uniek te noemen. Andere gemeenten hebben een standbeeld of herdenkingsplaat. Om goed voor de kapel te kunnen zorgen, werd het Komiteit van de Kapel der Gesneuvelden opgericht in december 1921. De kapel had veel onderhoud en zorg nodig en kostte aldus veel geld: schilderen, vernissen, koper kuisen, kuisen en dergelijke meer. Er stond ook een offerblok in de kapel. Het verzamelde geld uit de offerblok van de kapel werd gebruikt om misvieringen te houden. In 1923 werd door het Komiteit beslist om naast de kapel een ereperk aan te leggen en tevens om van alle gesneuvelden een foto in de kapel te plaatsen. Er werd beslist om de graven op het ereperk, met een eeuwige vergunning, uniform te maken, in vorm en kleur, om de eenheid onder de soldaten te onderstrepen. De graven hebben een unieke vorm en stralen in fel wit. Er werd beslist om het ereperk één te maken met de kapel die symbool staat voor de gesneuvelden: met andere woorden alle soldaten finaal samen verbonden in de dood. In het prille begin was mevr.Marie De Haene voorzitster van het komiteit. In 1933 werd deze taak overgenomen door dhr.Valentin Van Audenaerde. In 1975 werd het komiteit opgeheven en de kas ging over in deze van NSB Dudzele. Hierdoor verkreeg NSB Dudzele de belangrijke opdracht tot verdere zorg over de unieke kapel met bijhorend ereperk. Ook hier kunnen wij niet anders dan onze dank te betuigen aan enkele personen die ervoor gezorgd hebben dat er een kapel en ereperk in die vorm werden opgericht: • Burgemeester dr.De Haene • Zijn dochter Marie De Haene en de voor ons dorp belangrijke • Valentin Van Audenaerde Dankzij de herdenkingskapel heeft NSB Dudzele en de Dudzeelse inwoners hun gesneuvelden 100 jaar lang kunnen huldigen. Dit najaar wordt door NSB Dudzele een herinneringsbank geplaatst op het ereperk, een plaats om even te rusten, contacten te leggen maar ook om even stil te staan bij het verleden om zo hopelijk beter gewapend de toekomst in te gaan. Elk jaar rond 11 november komen onze dorpelingen samen om het vaandel te volgen. Net zoals soldaten toen vertrekken wij uit het oude gemeentehuis, heden de Drie Zwanen. De vaandels wapperen voorop doorheen het kleine straatje. Iedereen volgt als het ware de vaandels, iedereen laat zich leiden waar de vaandels heengaan. De kisten van de gesneuvelden worden immers symbolisch vervangen door de vaandels. De stoet rouwende soldaten is vervangen door burgers, door ons. Het bloemenmeisje demonstreert hulde. In de kerk worden de gesneuvelden met behulp van een grote banner terug onder de levenden gebracht waarbij elk jaar één iemand speciaal in het daglicht wordt gebracht. Iets later worden de gesneuvelden, aan de kapel, symbolisch met ballonnen terug naar de hemel gestuurd. Het feest achteraf is wellicht de vrolijkste rouwmaaltijd in ruime omstreken. Een waardevol verleden als functionele geschiedenis. NSB Dudzele is zeer actief in onze directe omgeving. Zij toont zich regelmatig op plaatsen waar huldebetoon gebracht wordt en brengt daarmee de naam van ons dorp, en voor wat wij staan, naar andere plaatsen. Wie zich achter het vaandel schaart geeft daarmee aan dat men erkenning geeft aan alle slachtoffers van toen maar tevens belang hecht aan solidariteit en vrede. De NSB is een vaderlandslievende pacifistische organisatie, zonder politieke voorkeur, die uiteindelijk maar vier dingen wenst; nooit meer oorlog, het herdenken, vrijheid en solidariteit. Een viering van 100 jaar NSB kan niet voorbijgaan zonder een woord van dank te richten aan de mensen die aan de basis liggen of lagen: • dr.De Haene, actief betrokken in het dorpsleven, stond aan de wieg van onze vereniging • Valentin Van Audenaerde, voorzitter • Jozef Maenhoudt, voorzitter • René Devolder, voorzitter • André Proot, voorzitter • Martin Van Acker, huidig voorzitter  Herinneren en herdenken evolueert, zo ook binnen NSB Dudzele. Na de Eerste Wereldoorlog zochten oudstrijders en vuurkruisers erkenning voor hun daden en het leed. Zij wensten ook hulde voor hun gesneuvelde kameraden. In het dorp waren er Sinterklaas- en Kerstfeestjes voor de kinderen van de strijders maar ook bals waar iedereen welkom was. De Tweede Wereldoorlog zou echter een wig drijven tussen de oudstrijders en oorzaak worden van soms felle ruzies; de vuurkruisers vonden immers hun plaats niet meer naast soldaten die de 18-daagse veldtocht hadden doorstaan. Het verschil bleek voor sommigen onoverbrugbaar en er volgden enkele woelige jaren vijftig waar oudstrijders en vuurkruisers zich elk achter hun eigen vlag schaarden. Maar de rangen van de oudstrijders en vuurkruisers dunden stilaan uit en met een hogere leeftijd kwam wellicht ook bedaardheid. Als kind zag ik de oudstrijders en vuurkruisers terug samenzitten in de kerk op de 11 novembervieringen. Stilaan werden solidariteit en vrede terug sleutelwoorden. Ondertussen poetsten vrienden van het NSB Dudzele de kapel. Vrienden die de kapel vaak nodig hadden als verstilde ontmoetingsplaats met een gesneuvelde dierbare. In 2004 hadden we de fantastische bevrijdingsfeesten. Er zijn de jaarlijkse uitstappen met de bus. De jaarlijkse schoolbezoeken waarbij meerdere klassen, op maat, verrijkt worden met lokale verhalen. In 2010 werden de Dudzeelse burgerlijke oorlogsslachtoffers toegevoegd in de kapel. In 2014 werd een herdenkingssite ingehuldigd voor de Engelse vliegtuigbemanning die omkwam aan de Herdersbrug in juli 1940. Wie herinnert zich niet de ontroerde zus, en haar zoon, van de gestorven piloot. Momenteel wordt ook onderzoek gevoerd naar Duitse gesneuvelden op het Dudzeelse grondgebied. De Last Post blazers van de Menenpoort hebben ooit gespeeld te Dudzele. Wat ook een unicum was. Er is een drukbezochte NSB Dudzele website en veel opzoekingswerk is ondertussen gepubliceerd in tal van boeken. En toch is NSB Dudzele geen evenementen bureau. NSB Dudzele wenst manieren te vinden om mensen te binden tot één grote familie; de kracht van een gemeenschap schuilt immers in verbondenheid vanuit gedeelde ervaringen. Zoals soldaten toen tot kameraden verbonden werden door hun gedeelde oorlogservaringen. Opgesteld door P.De Vuyst – tekst stadhuis 2021 – versie 4 – NSB Dudzele – p.5 Ons poëtische dorp zal er hopelijk binnen 100 jaar nog zijn. Herdenkingen proberen op een bepaalde manier, in het heden, de toekomst te bezweren, te verzekeren. Door te herdenken bestendigen we onszelf als gemeenschap; worden we als dorpsgemeenschap een stukje minder vergankelijk en veerkrachtiger, en hopen we als het ware verder te bestaan later (een soort afkopen van de toekomst). In herdenkingen komen verleden, heden en toekomst samen. En zoals zo vaak; pas als iets er niet meer is, dan pas zal men beseffen wat het betekend heeft. Laat ons samen de wapenstilstand als momentum blijven hanteren waarbij we samen de definitie van het herdenken, met veel lenigheid voor nieuwe interpretaties, blijven durven onderwerpen aan veranderingen want alleen zo zal onze vereniging, samen met U, in de toekomst blijven bestaan, overleven, groeien en evolueren. Het is met bijzonder veel erkenning dat wij onze jarenlange samenwerking met het Brugse stadsbestuur hier willen benoemen. Bedankt. Het voltalige bestuur dankt U allen van harte voor de afgelopen fantastische honderd jaar en nu op naar de volgende.