Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gebed

 

Mis- en Gebedenboek
van den Vlaamschen Soldaat, 1917

 

Gebed voor de gesneuvelden (Belgisch front 1917)
Met een ontroerd hart herdenk ik bij U mijn gesneuvelde makkers, o Heer.   Zoo jong, zoo talrijk vielen ze voor ons Vaderland. Hun dood is schoon geweest en heeft hun op aarde glorie gegeven; doch slechts die dood is schoon, die het in uw oog is. Maak hun dood schoon in uw oog door uw genade, o Heer, en laat hem ook bij U tot glorie gelden. Gaf hun leven U niet al de hulde, die Gij van ons, mensen, wensen moogt? Reken hun dan de menselijke krankheid en moeilijkheid van een christelijk oorlogsleven tot ontlasting aan, en, blijf er voor uwe rechtvaardigheid nog een tekort over, laat het zware offer van hun jeugd, laat uwe oneindige kruisverdienste, laat ook mijn gebed het aanvullen.  Ik offer U dit gebed op met bijzondere vurigheid en met een groot verlangen om verhoord te worden. Eenmaal zal ik door hunnen bloed, vrijheid, eere en vele levensgoederen dubbel genieten.   Uit dankbaarheid vraag ik U dus: Heere, vergeld het hun met de hemelse goederen!
Vroeger heb ik er misschien schuld in gehad dat ze U niet beter dienden, is mijn leven voor het hunne een slecht voorbeeld geweest. Uit schuldbesef bid ik U dus: Heere, laat ze niet om mijnentwille lijden! Na deze hoogste genade vraag ik ook voor hen om de aardse vrucht van hun offer: ’s lands vrijheid en roem, en hun eigen naleven in glorie bij de vreemde volkeren en in ’t dankbaar herdenken van hun eigen volk. Mogen zij geacht worden gelijkzij ’t verdienen en mocht ook datgene hun gegeven worden, dat wel hun innigste wens onder ’t sterven zal geweest zijn: dat hun ouders en geliefden hunnen dood moedig dragen en hun aandenken in trouwe liefde bewaren.